Informacje - Zasady rozliczania

Jak naliczane są płatności za nasze usługi?

Sposób rozliczania należności za nasze usługi szczegółowo określają umowy zawarte z naszymi Klientami.

usługa zaopatrzenia w wodę - dostarczoną wodę rozliczamy na podstawie wskazania wodomierza głównego;
usługa odprowadzania ścieków - jeżeli odpowiadamy tylko za odprowadzanie ścieków, a w nieruchomości nie ma urządzania pomiarowego, to ich ilość ustalamy na podstawie średniej normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
usługi zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - rozliczenie za dwie usługi ustalamy na podstawie wskazań wodomierza głównego, wyjątkiem jest rozliczanie wodomierzy ogrodowych (szczegółowe informacje dot. wodomierzy ogrodowych znajdziesz tutaj).


Jak często rozliczamy zużycie wody i odprowadzanie ścieków?


Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklu kwartalnym.


Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:

podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawany jest jako odczyt kontrolny.

Jak naliczane są faktury zaliczkowe?


Naliczamy je na podstawie zebranych danych dotyczących dotychczasowego zużycia wody i odebranych ścieków. Po dokonaniu odczytów wodomierzy głównych rozliczamy pobrane zaliczki w fakturze rozliczeniowej.


Jak ustalamy ilość zużytej wody, jeśli wodomierz nie działa prawidłowo lub nie jest możliwy jego odczyt?


Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalamy na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody wyliczonego z ostatniego pomiaru przed uszkodzeniem wodomierza.


Jaki jest termin księgowania wpłat dokonywanych przez Odbiorców Usług?


Termin księgowania przez Spółkę wpłat wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Spółki. W przypadku wpłat dokonywanych za pośrednictwem przelewu bankowego, pamiętaj o prawidłowym opisie przelewu - powinien zawierać nr faktury - to przyspieszy zaksięgowanie Twojej wpłaty.