Ceny - Taryfy

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
obowiązujących od 29.08.2022r.

• WODA
Okres taryfowy od 1 do 12 miesiąca obowiązywania

taryfowa grupa odbiorców wody Cena za dostarczoną wodbę bez VAT
(zł/m3)
Stawka opłaty abonamentowej bez VAT
(zł/odbiorca/3 m-ce)
Grupa 1 3,69 10,89
Grupa  2 3,74 10,89

Okres taryfowy od 13 do 24 miesiąca obowiązywania
taryfowa grupa odbiorców wody Cena za dostarczoną wodę bez VAT
(zł/m3)
Stawka opłaty abonamentowej bez VAT
(zł/odbiorca/3 m-ce)
Grupa 1 3,73 9,09
Grupa 2 3,74 9,09

Okres taryfowy od 25 do 36 miesiąca obowiązywania
taryfowa grupa odbiorców wody Cena za dostarczoną wodę bez VAT
(zł/m3)
Stawka opłaty abonamentowej bez VAT
(zł/odbiorca/3 m-ce)
 Grupa 1 3,73 9,09
 Grupa 2  3,74  9,09

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujące odpowiednio:

Grupa 1 - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy domów wielorodzinnych w zakresie zasobów mieszkaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów pobierające wodę na cele bytowe, rozliczani w okresach 3-miesięcznych, na podstawie wskazań wodomierza głównego;

Grupa 2 - odbiorcy nie wymienieni w Grupie l, rozliczani w okresach 3-miesięcznych, na podstawie wskazań wodomierza głównego, w tym m, in.:

- instytucje użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze itp. - pobierające wodę na cele prowadzonej działalności i/lub na cele gospodarcze;

- Gmina Brwinów:

- za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych oraz wodę zużytą do zasilania publicznych fontann,

- na cele przeciwpożarowe oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

• ŚCIEKI

Okres taryfowy od 1 do 12 miesiąca obowiązywania
taryfowa grupa dostawców ścieków Cena za odprowadzone ścieki bez VAT
(zł/m3)
Stawka opłaty abonamentowej bez VAT
(zł/odbiorca/3 m-ce)
Grupa 1 8,49 13,74
Grupa 2 8,49 13,74
Grupa 3 8,49 13,74

Okres taryfowy od 13 do 24 miesiąca obowiązywania
taryfowa grupa dostawców ścieków Cena za odprowadzone ścieki bez VAT
(zł/m3)
Stawka opłaty abonamentowej bez VAT
(zł/odbiorca/3 m-ce)
Grupa 1 8,51 13,11
Grupa 2 8,51 13,11
Grupa 3 8,51 13,11

Okres taryfowy od 25 do 36 miesiąca obowiązywania
taryfowa grupa dostawców ścieków Cena za odprowadzone ścieki bez VAT
(zł/m3)
Stawka opłaty abonamentowej bez VAT
(zł.odbiorca/3 m-ce)
Grupa 1 8,51 14,04
Grupa 2 8,51 14,04
Grupa 3 8,51 14,04

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono trzy taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujące odpowiednio:

Grupa 1 - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, właściciele i zarzadcy domów wielorodzinnych w zakresie zasobów mieszkaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów mieszkaniowych oraz odbiorcy nie wymienieni powyżej, w tym m. in. instytucje użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze itp — odprowadzające ścieki bytowe, rozliczani w okresach 3-miesięcznych, na podstawie ilości ścieków odprowadzonych według wskazań urządzenia pomiarowego;
Grupa 2 gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy domów wielorodzinnych w zakresie zasobów mieszkaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów mieszkaniowych oraz odbiorcy nie wymienieni powyżej, w tym m. in. instytucje użyteczności publicznej, gospodarcze itp, odprowadzający ścieki bytowe, rozliczani w okresach 3-miesięcznych, na podstawie ilości, której określenie ustalono w umowie o odprowadzanie ścieków;
Grupa 3 - gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy domów wielorodzinnych w zakresie zasobów mieszkaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zasobów mieszkaniowych oraz odbiorcy nie wymienieni powyżej, w tym m. in. instytucje użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze itp, — odprowadzające ścieki bytowe, rozliczani w okresach 3-miesięcznych, na podstawie ilości wody pobranej według wskazań wodomierza głównego, z możliwością odliczenia wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego

Dokumenty do pobrania:

Decyzja WA.RZT.70.17.2022_9 z dn. 17.08.2022 r. pobierz