Porady techniczne - Przyłączenie do sieci krok po kroku

1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłączenie do sieci (budowę przyłączy) zapewnia na swój koszt właściciel nieruchomości, ale Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dalej „BPWiK”) nie pobiera żadnych opłat związanych ze współuczestniczeniem w procesie inwestycyjnym, tj. nie pobiera opłat za:

a.    wydanie warunków przyłączenia,

b.    dokonanie odbioru robót budowlanych,

c.     przyłączenie się do sieci,

d.    zawieranie umów,

e.    wydawanie wszelkiego rodzaju pism i druków wniosków,    

2.     Warunki Przyłączenia do sieci

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci którą eksploatuje BPWiK powinna złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci w siedzibie przedsiębiorstwa – 05-840 Brwinów, ul. ul.Rynek 24 paw 18 , lub skan przesłać drogą elektroniczną na adres bpwik@bpwik.pl.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a.  Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – z treści dokumentu powinno wynikać określenie posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości (np. własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością), a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis stanu faktycznego statusu wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości, w tym także stanu załatwienia spraw związanych z uregulowaniem tytułu prawnego.

W dokumencie należy zaznaczyć nr działki/obiektu, której dotyczy wniosek,

b.  Szkic sytuacyjny lub plan zabudowy z naniesioną trasą planowanego przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Planowanie trasy przyłącza:

·przyłącze należy włączać do sieci zlokalizowanej bezpośrednio przy posesji przeznaczonej do przyłączenia;

·przyłącze należy lokalizować w odległości min. 0,5m od pozostałej infrastruktury zlokalizowanej w ziemi, a 1,0m od granic działki, ogrodzeń, drzew oraz ścian zewnętrznych budynków;

c.    Upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu inwestora (dotyczy składania wniosków przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do nieruchomości wymienionej we wniosku).

BPWiK wydaje warunki przyłączenia lub odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni, a 45 dni w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy mogą zostać wydłużone odpowiednio o 21 dni i o 45 dni.

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez BPWiK są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
 

3.       Plan sytuacyjny / Projekt Techniczny

W oparciu o warunki przyłączenia należy opracować plan sytuacyjny, który upoważnia do wykonania przyłącza zgodnie z tym planem.

Plan sytuacyjny należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej dostępnej na stronie https://brwinow.e-mapa.net/ (warstwa: Powiat pruszkowski/ mapa zasadnicza) lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500.

Do planu sytuacyjnego należy dołączyć załączniki:

a.    Warunki przyłączenia do sieci BPWiK– kopia,

b.    Opis techniczny,

c.     Profil podłużny przyłącza,

d.   Zgody Zarządcy drogi i/lub właścicieli posesji / drogi na których jest zaprojektowana trasa przyłącza,

    Wnioskodawca posidający zamiast warunków przyłączenia, warunki techniczne jest zobowiązany na ich podstawie złożyć w BPWIK projekt techniczny przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w wymaganej specjalności oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynieró budownictwa.
Przed złożeniem zawiadomienia należy uzgodnić w BPWiK opracowany Plan Sytuacyjny / Projekt Techniczny
 

4.     Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza

Na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót (budowa przyłącza), Wnioskodawca składa w siedzibie BPWiK zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego/przyłącza kanalizacji (sanitarnej/deszczowej) wraz z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej.

5.     Powiadomienie o rozpoczęciu robót

Jeżeli BPWiK potwierdzi w terminie 27 dni poprawność złożonego zawiadomienia, w tym w szczególności zgodność załączonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia wykonawca zgłoszony przez Inwestora do wykonania przyłącza składa powiadomienie o rozpoczęciu robót na 3 dni robocze przed przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
Ustalony termin należy potwierdzić na 1 dzień roboczy przed terminem odbioru.

6.     Wykonanie robót budowlanych

Przyłącza należy wykonywać zgodnie z warunkami przyłączenia, planem sytuacyjnym, prawem budowlanym wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Należy na czas budowy ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, i będącego członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym niezbędne jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym
 

7.     Odbiór robót budowlanych

Po wykonaniu wszystkich robót montażowych, ułożeniu rurociągów, przed zasypaniem wykopów w uzgodnionym terminie zostanie wykonany odbiór robót budowlanych, podczas którego sprawdzana jest poprawność wykonania robót z planem sytuacyjnym oraz warunkami przyłączenia.

W przypadku wystąpienia usterek zostanie sporządzona notatka służbowa z uwagami w celu poprawienia usterki oraz strony ustalą nowy termin odbioru. Jeżeli przyłącze zostało wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia i planem sytuacyjnym, albo występują usterki, które nie decydują o poprawności funkcjonowania przyłącza, zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru i przekazania do eksploatacji, z dokumentacją fotograficzną oraz ewentualnymi uwagami.

Protokół zostaje podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze, czyli: wykonawca, inwestor lub pełnomocnik inwestora oraz przedstawiciel BPWiK.
 

8.     Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Przed zasypaniem wykopów Wnioskodawca zleca uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza i zgodnie z umową przyłączeniową zobowiązuje się dostarczyć inwentaryzację geodezyjną w terminie dwóch miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. Po odbiorze końcowym sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru i przekazania do eksploatacji, który podpisują osoby uczestniczące w odbiorze przyłącza, czyli: wykonawca, inwestor lub pełnomocnik inwestora oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa.
 

9.     Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Po pozytywnym odbiorze końcowym wykonywanych robót Wnioskodawca zgłasza się do Biura BPWiK z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza (zgodnie z §18 obowiązującego Regulaminu na dostawę wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów).
Korzystanie z urządzeń eksploatowanych przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. bez umowy jest zagrożone karą do 10 000 zł i odszkodowaniem na rzecz BPWiK Sp. z o. o. (zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Dokumenty do pobrania:

Upoważnienie - pełnomocnictwo pobierz
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz
Wniosek o aktualizację waunków technicznych pobierz
Wniosek o wydanie waukówi technicznych - SIEĆ pobierz
Wniosek o wydanie waunków technicznych - przyłącze pobierz
Wniosek o aktualizacja projektu pobierz
Uzgodnienie projektu pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza pobierz
wniosek_zawarcie_umowy_przylaczeniowej pobierz
Powiadomienie o rozpoczęciu robót pobierz
Wniosek o zawarcie umowy zaopatrzeniowej - nowe przyłącze pobierz