O nas - Obowiązek Informacyjny

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem moich danych i z kim mogę się kontaktować?

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w umowie jest Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie przy ul. 11-go Listopada 56, 05-840 Brwinów zwany dalej: "Administratorem".
2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ado@bpwik.pl lub telefonując pod numer: 22 670-99-75 / Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: iod@bpwik.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez BPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie w następujących celach:
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
- Realizacja Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
- Realizacja procesu administracyjnego wykonania przyłącza wod/kan. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
- Realizacja obowiązków prawnych wynikających z innych przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m. in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
- Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa wodnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów regulujących prowadzenie działalności przedsiębiorstwa wod/kan.
- Realizacja obowiązków wynikających z umowy operatorskiej pomiędzy Gminą Brwinów a Administratorem Realizacja obowiązków wynikających z umowy operatorskiej regulującej prowadzenie działalności przedsiębiorstwa wod/kan.
- Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z zawartą umową. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zależy od celu do ich przetwarzania i wynosi:
a. od złożenia wniosku rozpoczynającego procedurę przyłączenia się do sieci wod/kan lub wniosku o zawarcie umowy do dnia rozwiązania Umowy lub do dnia zakończenia dochodzenia roszczeń.
b. W związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat)

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym kategoriom odbiorców:
a. Dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne ( w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym);
b. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń ( w szczególności kancelarią prawnym, firmą windykacyjnym);
c. Dostawcom usług rozliczeniowych i księgowych ( w szczególności biurom rachunkowym)
d. Podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Administratorem
e. Podwykonawcom, współpracownikom, pracownikom.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. W procesie wykonywania umowy dostawca usług podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane, które o Tobie posiadamy: historię poboru wody, historię odprowadzania ścieków. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich 6 miesięcy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na wysokość opłaty z usługi wod/kan. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do prognozy zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków.
a. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany w przypadku okresowego braku możliwości odczytu jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy.
b. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza odbywa się zgodnie z art. 18 pkt 1 rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację następującymi kanałami komunikacji:

a. Email: bpwik@bpwik.pl
b. Osobiście składając wniosek reklamacyjny w biurze BPWiK w Brwinowie przy ul. 11-go Listopada 5

Prosimy podaj informacje, które Twoim zdaniem uzasadniają nietrafność naszej oceny. Możesz też zostać poproszony o takie informacje później. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez osobę o odpowiednich kompetencjach i upoważnieniu do podejmowania decyzji.

Dokumenty do pobrania:

Obowiązek Informacyjny pobierz