Porady techniczne - Przyłączenie do sieci krok po kroku

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
    ścieków
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139) oraz Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
    odprowadzania ścieków
obowiązującym na terenie gminy Brwinów przyłączenie do sieci (budowę przyłączy) zapewnia
    na swój koszt właściciel nieruchomości.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych składa do
    Przedsiębiorstwa wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Wzór wniosku Przedsiębiorstwo udostępnia
    bezpłatnie.

3. W celu uzyskania warunków technicznych właściciel nieruchomości powinien złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa
    wniosek wraz z załącznikami takimi jak:
    a) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – z treści dokumentu powinno wynikać określenie  
         posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości (np. własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste,
         trwały zarząd lub pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością), a w przypadku nieruchomości o
         nieuregulowanym stanie prawnym, opis stanu faktycznego statusu wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości , w
         tym także stanu załatwienia spraw związanych z uregulowaniem tytułu prawnego. W dokumencie należy zaznaczyć nr
         działki/obiektu, której dotyczy wniosek
     b) mapa sytuacyjno – wysokościowa:
          - mapa powinna obejmować swym zakresem lokalizację istniejącego/projektowanego obiektu wraz z istniejącymi lub  
            projektowanymi sieciami w drodze,
          - na mapie powinien być zaznaczony numer działki i wrysowane usytuowanie przyłączanego obiektu oraz planowany
            przebieg przyłącza,
     c) upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu inwestora (dotyczy składania wniosków przez osoby
         nieposiadające tytułu prawnego do nieruchomości wymienionej we wniosku).

4. Zgodnie z Prawem Budowlanym Odbiorca może wybudować przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej
    (przyłączyć się do sieci) na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
    zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 139). Odbiorca jest zobowiązany do opracowania
    przez uprawnionego projektanta projektu budowlanego. Projektant/Inwestor przedkłada 2 egzemplarze projektu w Biurze
    Przedsiębiorstwa celem uzgodnienia. Po uzgodnieniu 1 egzemplarz pozostaje w BPWiK.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

a) Opis techniczny,
b) Aktualne warunki techniczne wydane przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z
    siedzibą w Brwinowie,
c) Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej z zasobów
    archiwalnych lub mapa do celów projektowych w skali 1:500 z zaznaczonymi kolorem trasami przyłączy,
d) Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji zestawu wodomierzowego oraz
     miejscem wejścia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do budynku,
e) Profil podłużny przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego w skali 1:100/100,
f) Węzeł połączenia z siecią wodociągową i/ lub kanalizacyjną,
g) Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub studzience wodomierzowej),
h) Rysunek szczegółowy studzienki wodomierzowej / kanalizacyjnej,

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne.

5. Po uzyskaniu uzgodnienia zlecić uprawnionemu wykonawcy wybudowanie brakującego odcinka przyłącza zgodnie z
    projektowaną trasą lub zlecić nadzór uprawnionej osobie w przypadku budowy we własnym zakresie.

6. Zgłosić w przedsiębiorstwie rozpoczęcie prac związanych z budową odcinka przyłącza ze wskazaniem:
    a) wykonawcy lub uprawnionej osoby nadzorującej budowę,
    b) terminu rozpoczęcia prac.

Na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót (budowa przyłącza, budowa sieci) Wnioskodawca składa w siedzibie Przedsiębiorstwa zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego/przyłącza kanalizacji (sanitarnej/deszczowej) wraz z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej.
Następnie wykonawca zgłoszony przez Inwestora do wykonania przyłącza wodociągowego / przyłącza kanalizacji
(sanitarnej/deszczowej) składa powiadomienie o rozpoczęciu robót na 3 dni robocze przed przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
Ustalony termin należy potwierdzić na 1 dzień roboczy przed terminem odbioru.

7. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, projektem
    budowlanym oraz warunkami technicznymi w uzgodnionym terminie zostanie wykonany dwukrotny odbiór – częściowy i
    końcowy

    - odbiór częściowy - po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem,
    - odbiór końcowy - po wykonaniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów i uporządkowaniu terenu.

8. Po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem przeprowadzany jest odbiór częściowy, podczas
    którego sprawdzana jest poprawność wykonania robót z projektem oraz warunkami technicznymi.

9. W przypadku wystąpienia usterek zostanie sporządzona notatka służbowa z uwagami w celu poprawienia usterki oraz
    strony ustalą nowy termin odbioru. Jeżeli występują usterki, które nie decydują o poprawności funkcjonowania przyłącza,
    zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru częściowego z uwagami,
    dokumentacją fotograficzną i ustalany jest nowy termin odbioru. Protokół zostaje podpisany przez osoby uczestniczące w
    odbiorze, czyli: wykonawca, inwestor lub pełnomocnik inwestora oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa.

10. Przed zasypaniem wykopów Wnioskodawca zleca uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji              
       wybudowanego przyłącza.

11. Po odbiorze końcowym sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru końcowego,    
      który podpisują osoby uczestniczące w odbiorze przyłącza, czyli: wykonawca, inwestor lub pełnomocnik inwestora oraz
      przedstawiciel Przedsiębiorstwa.

12. Po pozytywnym odbiorze końcowym wykonywanych robót Wnioskodawca zgłasza się do Biura BPWiK celem zawarcia
       umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przyłącza
       wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (zgodnie z §18 obowiązującego Regulaminu na dostawę wody i odprowadzania
       ścieków na terenie Gminy Brwinów).
Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie:
       - wniosku o zawarcie umowy o dostarczenie wody, odprowadzanie ścieków (wraz z załącznikami) lub
       - wniosku o zawarcie umowy na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i
          roztopowych (*)
(wraz z załącznikami)0
oraz:
       - bezusterkowy odbiór częściowy i końcowy,
       - wykonaną inwentaryzacją geodezyjną,

13. Korzystanie z urządzeń eksploatowanych przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. bez
       umowy jest zagrożone karą od 5 000 zł do 10 000 zł i odszkodowaniem na rzecz BPWiK Sp. z o. o. (zgodnie z Ustawą z
       dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. (tekst jedn. Dz. U. z
       2015 r., poz. 139).

14. Przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym niezbędne jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia od zarządcy
       drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.


(*) dotyczy podmiotów gospodarczych.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie warunków technicznych/zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków pobierz
Wniosek o uzgodnienie projektu pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza pobierz
Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej pobierz
Powiadomienie o rozpoczęciu robót pobierz
Wniosek o zawarcie umowy zaopatrzeniowej - nowe przyłącze pobierz
Upoważnienie/Pełnomocnictwo pobierz
Protokół odbioru Kanalizacji pobierz
Protokół odbioru Wodociągu pobierz