Porady techniczne - Przyłączenie do sieci krok po kroku

1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłączenie do sieci (budowę przyłączy) zapewnia na swój koszt właściciel nieruchomości, ale Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (dalej „BPWiK”) nie pobiera żadnych opłat związanych ze współuczestniczeniem w procesie inwestycyjnym, tj. nie pobiera opłat za:

a.    wydanie warunków przyłączenia,

b.    dokonanie odbioru robót budowlanych,

c.     przyłączenie się do sieci,

d.    zawieranie umów,

e.    wydawanie wszelkiego rodzaju pism i druków wniosków,    

2.     Warunki Przyłączenia do sieci

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci którą eksploatuje BPWiK powinna złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci w siedzibie przedsiębiorstwa – 05-840 Brwinów, ul. Thomasa Woodrowa Wilsona 46, lub skan przesłać drogą mail’oą na adres bpwik@bpwik.pl.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a.  kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości – z treści dokumentu powinno wynikać określenie posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości (np. własność, współwłasność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub pełnomocnictwo do zarządzania nieruchomością), a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis stanu faktycznego statusu wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości, w tym także stanu załatwienia spraw związanych z uregulowaniem tytułu prawnego.

W dokumencie należy zaznaczyć nr działki/obiektu, której dotyczy wniosek,

b.  szkic sytuacyjny lub plan zabudowy z naniesioną trasą planowanego przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Planowanie trasy przyłącza:

·Przyłącze należy włączać do sieci zlokalizowanej bezpośrednio przy posesji przeznaczonej do przyłączenia

·Przyłącze należy lokalizować w odległości min. 0,5m od pozostałej infrastruktury zlokalizowanej w ziemi, a 1,0m od granic działki, ogrodzeń, drzew oraz ścian zewnętrznych budynków

c.    upoważnienie lub pełnomocnictwo na działanie w imieniu inwestora (dotyczy składania wniosków przez osoby nieposiadające tytułu prawnego do nieruchomości wymienionej we wniosku).

BPWiK ma ustawowo 21 dni na wydanie warunków przyłączenia lub odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, a 45 dni w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy mogą zostać wydłużone odpowiednio o 21 dni i o 45 dni.

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez BPWiK są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
 

3.       Plan sytuacyjny

W oparciu o warunki przyłączenia należy opracować plan sytuacyjny, który upoważnia do wykonania przyłącza zgodnie z tym planem.

Plan sytuacyjny należy sporządzić na kopii aktualnej mapy zasadniczej dostępnej na stronie https://brwinow.e-mapa.net/ (warstwa: Powiat pruszkowski/ mapa zasadnicza) lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500.

Do planu sytuacyjnego należy dołączyć załączniki:

a.    Warunki przyłączenia do sieci BPWiK– kopia,

b.    Opis techniczny,

c.     Profil podłużny przyłącza,

d.   Zgody Zarządcy drogi i/lub właścicieli posesji / drogi na których jest zaprojektowana trasa przyłącza,

4.     Zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza

Na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót (budowa przyłącza), Wnioskodawca składa w siedzibie BPWiK zawiadomienie o zamiarze wykonania przyłącza wodociągowego/przyłącza kanalizacji (sanitarnej/deszczowej) wraz z wnioskiem o zawarcie umowy przyłączeniowej oraz planem sytuacyjnym.

5.     Powiadomienie o rozpoczęciu robót

Jeżeli BPWiK potwierdzi w terminie 27 dni poprawność złożonego zawiadomienia, w tym w szczególności zgodność załączonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia wykonawca zgłoszony przez Inwestora do wykonania przyłącza składa powiadomienie o rozpoczęciu robót na 3 dni robocze przed przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
Ustalony termin należy potwierdzić na 1 dzień roboczy przed terminem odbioru.

6.     Wykonanie robót budowlanych

Przyłącza należy wykonywać zgodnie z warunkami przyłączenia, planem sytuacyjnym, prawem budowlanym wiedzą techniczną i obowiązującymi normami. Należy na czas budowy ustanowić kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, i będącego członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przed rozpoczęciem prac w pasie drogowym niezbędne jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym
 

7.     Odbiór robót budowlanych

Po wykonaniu wszystkich robót montażowych, ułożeniu rurociągów, przed zasypaniem wykopów w uzgodnionym terminie zostanie wykonany odbiór robót budowlanych, podczas którego sprawdzana jest poprawność wykonania robót z planem sytuacyjnym oraz warunkami przyłączenia.

W przypadku wystąpienia usterek zostanie sporządzona notatka służbowa z uwagami w celu poprawienia usterki oraz strony ustalą nowy termin odbioru. Jeżeli przyłącze zostało wykonane zgodnie z warunkami przyłączenia i planem sytuacyjnym, albo występują usterki, które nie decydują o poprawności funkcjonowania przyłącza, zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru i przekazania do eksploatacji, z dokumentacją fotograficzną oraz ewentualnymi uwagami.

Protokół zostaje podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze, czyli: wykonawca, inwestor lub pełnomocnik inwestora oraz przedstawiciel BPWiK.
 

8.     Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Przed zasypaniem wykopów Wnioskodawca zleca uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego przyłącza i zgodnie z umową przyłączeniową zobowiązuje się dostarczyć inwentaryzację geodezyjną w terminie dwóch miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji. Po odbiorze końcowym sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru i przekazania do eksploatacji, który podpisują osoby uczestniczące w odbiorze przyłącza, czyli: wykonawca, inwestor lub pełnomocnik inwestora oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa.
 

9.     Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Po pozytywnym odbiorze końcowym wykonywanych robót Wnioskodawca zgłasza się do Biura BPWiK z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i przekazania do eksploatacji przyłącza (zgodnie z §18 obowiązującego Regulaminu na dostawę wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów).
Korzystanie z urządzeń eksploatowanych przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. bez umowy jest zagrożone karą do 10 000 zł i odszkodowaniem na rzecz BPWiK Sp. z o. o. (zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie warunków przyłączaenia pobierz
Upoważnienie/Pełnomocnictwo pobierz
Wniosek o aktualizację warunków przyłączenia pobierz
Zawiadomienie o zamiarze wyk. przył - war. przyłączenia pobierz
Wniosek o zawarcie umowy zaopatrzeniowej - nowe przyłącze pobierz
Powiadomienie o rozpoczęciu robót pobierz
Protokół odbioru Kanalizacji pobierz
Protokół odbioru Wodociągu pobierz